Skip to content

Covid 19

We have everyone’s safety in mind and things will look a little different as we make changes in line with social distancing. In spite of all the new guidelines we all now have to follow every time we go out we hope you will still be able to relax and enjoy your visit and look forward to welcoming you back soon.

We’ll be cleaning and sanitising high risk areas on a regular basis.

The fitting rooms will be closed but we will arrange extended times for returns. Returned items will be kept separate for 72 hours.

We may have to ask you to wait outside if numbers in the shop have reached the safe limit.

Seating in the coffee shop has been reduced in line with social distancing. New regulations only allow a group of 4 to meet in the café (not including children under 11 or a household group of more than 4). We will have to ask adults in the group to provide contact details and proof of address. Information about this can be found on the Welsh Government website.

Customer toilets are open with social distancing restrictions and will be checked frequently.

Please check the Visit Us page for current opening times.

It is compulsory to wear a face mask in shops and cafes and in Wales. If you’re showing any symptoms of Coronavirus please follow Government guidance and stay at home.

Mae gennym ddiogelwch pawb mewn golwg a bydd pethau'n edrych ychydig yn wahanol wrth i ni wneud newidiadau yn unol â phellter cymdeithasol. Er gwaethaf yr holl ganllaw newydd mae'n rhaid i ni i gyd ei ddilyn bob tro rydyn ni'n mynd allan rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n dal i allu ymlacio a mwynhau'ch ymweliad ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl yn fuan.

Mae silffoedd wedi'u symud i greu mwy o le yn yr eiliau a bydd arwyddion o amgylch y siop yn gofyn ichi gadw 2 fetr ar wahân. Mae marciau llawr a system unffordd yn yr ardal til a sgriniau amddiffynnol wrth y cownter.

Byddwn yn glanhau ac yn glanweithio ardaloedd risg uchel yn rheolaidd.
Bydd yr ystafelloedd ffitio ar gau ond byddwn yn trefnu amseroedd estynedig ar gyfer dychwelyd. Bydd eitemau wedi'u hail-lunio yn cael eu cadw ar wahân am 72 awr.

Efallai y bydd yn rhaid i ni ofyn i chi aros y tu allan os yw'r niferoedd yn y siop wedi cyrraedd y terfyn diogel.

Mae seddi yn y siop goffi wedi cael eu lleihau yn unol a phellter cymdeithasol. Mae rheoliadau newydd yn cyniatau grwp o 4 yn unig gwrdd yn y caffi (heb gynnwys plant dan 11 oed neu grwp cartref o fwy na 4). Bydd yn rhaid i ni ofyn i oedolion yn y grwp ddarparu manylion cyswllt a phrawf o gyfeiriad. Gellir dod o hyd i wybodaeth am hyn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae toiledau cwsmeriaid ar agor gyda chyfyngiadau pellter cymdeithasol a byddant yn cael eu gwirio'n aml.

Gwiriwch y dudalen ‘Visit Us’ am yr amseroedd agor cyfredol.

Mae’n orfodol gwisgo mwgwd wyneb mewn siopa a caffis yng Nghymru. Os ydych chi'n dangos unrhyw symptomau Coronavirus, dilynwch ganllawiau'r Llywodraeth ac aros gartref.

Hello,

We are very sorry, but the browser you are visting us with is outdated and not complient with our website security.

Please upgrade your browser to a modern secure version to view our website.