Skip to content

Covid 19

With the spread of the Omicron variant we need to be alert to the risk of spreading Covid 19. To keep us all safe we ask you to keep a safe distance of 2 metres between other visitors and members of staff. We will continue with all the measures we have been following since reopening after the first lockdown. Face coverings must be worn in the shop and also in the café except for while eating and drinking.

We’ll be cleaning and sanitising high risk areas on a regular basis.

The fitting rooms will be closed but we will arrange extended times for returns. Returned items will be kept separate for 72 hours.

We may have to ask you to wait outside if numbers in the shop have reached the safe limit.

It is no longer compulsory to provide contact details for NHS Wales Track, Trace and Protect. However as it is a method of minimising the risk of exposure to Covid-9 within the coffee shop premises we will be asking for contact details for the lead member of a group. The information will be retained for 21 days and then destroyed. It will not be used for any other purpose. Giving this information is voluntary.
We’re very sorry to only be able to offer limited seating inside. The number of indoor tables were greatly reduced in line with social distancing guidance. We will bring more tables in to use as and when it feels safe to do so. If no table is available inside there are more tables outside.

Customer toilets are open with social distancing restrictions and will be checked frequently.

Please check the Visit Us page for current opening times.

It is still compulsory to wear a face mask in shops in Wales. If you’re showing any symptoms of Coronavirus please follow Government guidance and stay at home.

Gyda lledaeniad yr amrywiad Omicron mae angen i ni fod yn effro i'r risg o ledaenu Covid 19. Er mwyn ein cadw ni i gyd yn ddiogel byddwn yn gofyn i chi gadw pellter diogel o 2 fetr rhwng ymwelwyr eraill ac aelodau staff. Byddwn yn parhau â'r holl fesurau yr ydym wedi bod yn eu dilyn ers ailagor ar ôl y broses gloi gyntaf. Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn y siop a hefyd yn y caffi heblaw wrth fwyta ac yfed.

Mae silffoedd wedi'u symud i greu mwy o le yn yr eiliau a bydd arwyddion o amgylch y siop yn gofyn ichi gadw 2 fetr ar wahân. Mae marciau llawr a system unffordd yn yr ardal til a sgriniau amddiffynnol wrth y cownter.

Byddwn yn glanhau ac yn glanweithio ardaloedd risg uchel yn rheolaidd.
Bydd yr ystafelloedd ffitio ar gau ond byddwn yn trefnu amseroedd estynedig ar gyfer dychwelyd. Bydd eitemau wedi'u hail-lunio yn cael eu cadw ar wahân am 72 awr.

Efallai y bydd yn rhaid i ni ofyn i chi aros y tu allan os yw'r niferoedd yn y siop wedi cyrraedd y terfyn diogel.

Nid yw'n orfodol bellach i ddarparu manylion cyswllt ar gyfer Trac, Olrhain ac Amddiffyn GIG Cymru.Fodd bynnag, gan ei fod yn ddull o leihau'r risg o ddod i gysylltiad â Covid-9 yn adeilad y siop goffi, byddwn yn gofyn am fanylion cyswllt ar gyfer aelod arweiniol grŵp.Bydd y wybodaeth yn cael ei chadw am 21 diwrnod ac yna'n cael ei dinistrio. Ni chaiff ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Mae rhoi'r wybodaeth hon yn wirfoddol.
Mae'n ddrwg iawn gennym allu cynnig seddi cyfyngedig y tu mewn yn unig. Gostyngwyd nifer y byrddau dan do yn fawr yn unol â chanllawiau pellhau cymdeithasol. Byddwn yn dod â mwy o dablau i mewn i'w defnyddio pan fydd yn teimlo'n ddiogel gwneud hynny. Os nad oes bwrdd ar gael y tu mewn mae mwy o fyrddau y tu allan.

Mae toiledau cwsmeriaid ar agor gyda chyfyngiadau pellter cymdeithasol a byddant yn cael eu gwirio'n aml.

Gwiriwch y dudalen ‘Visit Us’ am yr amseroedd agor cyfredol.

Mae’n dal yn orfodol gwisgo mwgwd wyneb mewn siop yng Nghymru. Os ydych chi'n dangos unrhyw symptomau Coronavirus, dilynwch ganllawiau'r Llywodraeth ac aros gartref.

Hello,

We are very sorry, but the browser you are visting us with is outdated and not complient with our website security.

Please upgrade your browser to a modern secure version to view our website.