Skip to content

Covid 19

The Welsh Coronavirus Restrictions still require the wearing of face coverings in the shop and café. There’s no limit on the number of people who can meet indoors and social distancing is no longer compulsory. To keep us all safe we will continue to ask you to keep a safe distance between other visitors and members of staff.

We’ll be cleaning and sanitising high risk areas on a regular basis. The fitting rooms are open but we will arrange extended times for returns if customers prefer not to use them. Returned items will be kept separate for 72 hours.

We may have to ask you to wait outside if numbers in the shop have reached the safe limit.

More tables have now been brought back in to use in the Coffee Shop but are still restricted. If no table is available inside there are more tables outside.

Customer toilets are open and will be checked frequently.

Please check the Visit Us page for current opening times.

It is still compulsory to wear a face mask in shops in Wales. If you’re showing any symptoms of Coronavirus please follow Government guidance and stay at home.

Mae Cyfyngiadau Coronafeirws Cymru yn dal i olygu bod angen gwisgo gorchuddion wyneb yn y siop a’r caffi. Nid oes cyfyngiad ar nifer y bobl sy’n gallu cyfarfod dan do ac nid yw cadw pellter cymdeithasol yn orfodol mwyach. Er mwyn ein cadw ni i gyd yn ddiogel byddwn yn parhau i ofyn i chi gadw pellter diogel rhwng ymwelwyr eraill ac aelodau o staff.

Mae silffoedd wedi'u symud i greu mwy o le yn yr eiliau a bydd arwyddion o amgylch y siop yn gofyn ichi gadw 2 fetr ar wahân. Mae marciau llawr a system unffordd yn yr ardal til a sgriniau amddiffynnol wrth y cownter.

Byddwn yn glanhau ac yn glanweithio ardaloedd risg uchel yn rheolaidd. Mae'r ystafelloedd gosod ar agor ond byddwn yn trefnu amseroedd estynedig ar gyfer dychwelyd os yw'n well gan gwsmeriaid beidio â'u defnyddio. Bydd eitemau a ddychwelir yn cael eu cadw ar wahân am 72 awr.

Efallai y bydd yn rhaid i ni ofyn i chi aros y tu allan os yw'r niferoedd yn y siop wedi cyrraedd y terfyn diogel.

Mae mwy o fyrddau bellach wedi'u dychwelyd i'w defnyddio yn y Siop Goffi ond maent yn gyfyngedig o hyd. Os nad oes bwrdd ar gael y tu mewn mae mwy o fyrddau y tu allan.

Mae toiledau cwsmeriaid ar agor a byddant yn cael eu gwirio'n aml.

Gwiriwch y dudalen ‘Visit Us’ am yr amseroedd agor cyfredol.

Mae’n dal yn orfodol gwisgo mwgwd wyneb mewn siop yng Nghymru. Os ydych chi'n dangos unrhyw symptomau Coronavirus, dilynwch ganllawiau'r Llywodraeth ac aros gartref.

Hello,

We are very sorry, but the browser you are visting us with is outdated and not complient with our website security.

Please upgrade your browser to a modern secure version to view our website.