Skip to content

Can y Bugail

Can y Bugail - The Shepherd's Song - Erk Skip Exhibition
The Erk Skip exhibition 10 February to 23 March 2024
more information can be found on the can y bugail website
Erk Skip is a word from the language of Fryslân, which translates into Cymraeg as ‘Cynefin’ & into English as ‘Our Heritage’
The core of this travelling exhibition was created & then shown, with great success, in Fryslân in 2021. It showcases the work of a rural co-operative there, creating a small modern rural industry by reviving the traditional patterns & methods of village knitters in the nineteenth century & creating a market for high-quality hand-crafted artefacts. The exhibition grew out of a shepherding & fishing community on the North Sea coast, & the exhibition contextualises this initiative in terms of the community, its history & working practices, its culture & language practices & includes photographs & written accounts as well as a wide range of traditional & contemporary craft work. The exhibition will open at Meirion Mill in February 2024 and run until early April.

1. Exhibition centred in Meirion Mill: Wool and associated crafts from Cymru, Shetland, the Hebrides, the Aran Islands and elsewhere. Archive film and visual arts, young people’s workshop productions, photographs and more, with contextualisation and history in five languages.
2. Creation of giant willow sheep
3. Printing on wool fabric workshops
4. Ceramic workshops for children and young people
5. Willow modelling workshops in primary schools
6. Panel discussion – “Sheep as custodians of the environment”
7. Photography: live reportage on lambing by young people, displayed in real time on large screens in centres in mid and north Wales, also internationally in venues visited by this exhibition
8. Evening showing of the photographs, with concert and Dawns Twmpath: in several venues
9. Cooking on the farm: talk by Carwyn Graves followed by practical cookery session
10. Exhibition of craftwork from Bro Dyfi, guided by staff of ‘Tymhorau’
11. Perspectives from other mountain and islands cultures, including Shetland, the Hebrides, the Aran Islands and Fryslân
12. Poetry to be performed and displayed: ‘Canmol y dafad/ In praise of the sheep’
13. ‘Ffair y Dafad’ – open air market and info exchange in Cemaes. including presentations about milking sheep, weaving, wool compost manufacture, insulation and alternative uses for wool.

Amserlen arddangos draft
Dinas Mawddwy – 10 Chwefror i 23 Mawrth 2024
Amserlen arddangos drafft
1. Arddangosfa wedi'i chanoli ym Melin Meirion: Gwlân a chrefftau cysylltiedig o Gymru, Shetland, Ynysoedd Heledd, Ynysoedd Aran a mannau eraill. Ffilm archif a chelfyddydau gweledol, cynyrchiadau gweithdai pobl ifanc, ffotograffau a mwy, gyda chyd-destun a hanes mewn pum iaith.
2. Creu defaid helyg anferth
3. Argraffu ar weithdai ffabrig gwlân
4. Gweithdai cerameg i blant a phobl ifanc
5. Gweithdai modelu helyg mewn ysgolion cynradd
6. Trafodaeth banel – “Defaid fel ceidwaid yr amgylchedd”
7. Ffotograffiaeth: adroddiadau byw ar wyna gan bobl ifanc, wedi’u harddangos mewn amser real ar sgriniau mawr mewn canolfannau yng nghanolbarth a gogledd Cymru, hefyd yn rhyngwladol mewn lleoliadau y mae’r arddangosfa hon yn ymweld â nhw
8. Dangos y lluniau gyda'r nos, gyda chyngerdd a Dawns Twmpath: mewn sawl lleoliad
9. Coginio ar y fferm: sgwrs gan Carwyn Graves gyda sesiwn coginio ymarferol i ddilyn
10. Arddangosfa o grefftwaith Bro Dyfi, dan arweiniad staff ‘Tymhorau’
11. Safbwyntiau o ddiwylliannau mynyddoedd ac ynysoedd eraill, gan gynnwys Shetland, Ynysoedd Heledd, Ynysoedd Aran a Fryslân
12. Barddoniaeth i’w pherfformio a’i harddangos: ‘Canmol y dafad/ In praise of the sheep’
13. ‘Ffair y Dafad’ – marchnad awyr agored a chyfnewid gwybodaeth yng Nghemaes. gan gynnwys cyflwyniadau am odro defaid, gwehyddu, gweithgynhyrchu compost gwlân, inswleiddio a defnyddiau amgen ar gyfer gwlân.

Hello,

We are very sorry, but the browser you are visting us with is outdated and not complient with our website security.

Please upgrade your browser to a modern secure version to view our website.